Algemene voorwaarden ELM BV 2011 download PDF «

1. Op iedere overeenkomst van opdracht waarbij Emissie- en Luchtkwaliteitsmetingen B.V. (hierna te noemen: ELM ) opdrachtnemer is (hierna: de opdracht) zijn deze algemene voorwaarden (hierna: de ELM Voorwaarden 2011) van toepassing, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle opdrachten zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens en inlichtingen. De opdrachtgever zal ELM steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke ELM. benodigd, teneinde de haar opgedragen werkzaamheden zo optimaal mogelijk te kunnen verrichten.

2. Indien op de opdracht tevens andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, zoals de RVOI 2001, de SR 1997 of de DNR 2005, gelden deze andere algemene voorwaarden voorzover hiervan in de ELM Voorwaarden 2011 niet wordt afgeweken. De ELM Voorwaarden 2011 prevaleren altijd boven andere toepasselijke algemene voorwaarden.

3. Indien de opdracht betrekking heeft op de totstandkoming van een object is de opdrachtgever verplicht een CAR-verzekering (of daarmee gelijk te stellen andere verzekering) af te sluiten en wijst ELM de opdrachtgever op het belang dat de betreffende verzekering adequaat is, gelet op de aard en de omvang van het object en als een gebruikelijke verzekering kan worden aangemerkt. De opdrachtgever is gehouden ELM op de polis, onder primaire dekking, op te laten nemen en ELM vooraf inzage in de polisvoorwaarden te verschaffen.

4. Bij de opdracht die inhoudt dat ELM, al dan niet als coördinator, samenwerkt met door de opdrachtgever ingeschakelde derden, is de verantwoordelijkheid van ELM beperkt tot haar eigen aandeel in de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

5. Indien de opdracht meebrengt dat ELM, op verzoek van de opdrachtgever, samenwerkt met andere door de opdrachtgever ingeschakelde derden c.q. één of meer andere derden op verzoek van de opdrachtgever inschakelt, is ELM. niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden, tenzij ELM aansprakelijkheid terzake uitdrukkelijk heeft aanvaard.

6. De opdrachtgever draagt zorg en verantwoordelijkheid voor de benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Schade als gevolg van het niet, niet tijdig of onvoldoende beschikbaar zijn van de benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen komt voor rekening van de opdrachtgever, die ELM terzake vrijwaart.

7. Indien de opdracht inhoudt dat ELM in het veld werkzaamheden uitvoert geldt het volgende:

a. de opdrachtgever draagt er zorg voor en staat ervoor in dat ELM tijdig toestemming heeft om het betreffende perceel en/of bouwwerk te betreden;

b. zowel directe als indirecte en/of gevolgschade voor ELM, veroorzaakt doordat er geen, geen tijdige of geen deugdelijke toestemming verkregen is, komt voor rekening van de opdrachtgever; dit geldt evenzo indien er wel toestemming is, maar ELM door buiten haar invloed liggende omstandigheden (bijvoorbeeld weersomstandigheden), het perceel en/of bouwwerk niet of niet tijdig kan betreden;

c. ELM is in verband met de uitvoering van de opdracht niet aansprakelijk voor schade aan zaken van de opdrachtgever of van derden. De opdrachtgever vrijwaart ELM terzake voor iedere vordering van derden.

8. Indien de opdracht inhoudt dat ELM milieukundig Lucht en/of bodem onderzoek verricht is ELM jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor het niet-constateren van bodemverontreinigingen en/of het niet-constateren van overschrijdingen van emissiegrenswaarden die, naar uit later onderzoek blijkt, aanwezig zijn. Opdrachtgever vrijwaart ELM terzake.

9. Indien de opdracht inhoudt dat ELM toezicht houdt op de uitvoering van een werk, zonder dat sprake is van dagelijks toezicht, is ELM alleen verantwoordelijk voor de perioden waarin zij dit toezicht volgens de opdracht daadwerkelijk heeft gehouden.

10. Indien op de opdracht alleen de ELM Voorwaarden 2011 van toepassing zijn geldt het hierna in 10 bepaalde.

De werkzaamheden worden verricht conform het overeengekomen tijdschema. Tenzij door opdrachtgever en ELM anders is overeengekomen, betreffen de termijnen in het tijdschema geen fatale termijnen. De aansprakelijkheid van ELM. vervalt 1 jaar na beëindiging van de betreffende werkzaamheden. De aansprakelijkheid van ELM is steeds beperkt tot het honorarium dat ELM toekomt voor haar werkzaamheden. ELM is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.

ELM wordt door opdrachtgever gevrijwaard tegen alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook.

11. De opdrachtgever en ELM zullen over en weer alle verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en hiervan alleen gebruik maken in het kader van de uitvoering van de opdracht. Alle opdrachten zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens en inlichtingen.

12. Verzending van documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) door ELM geschiedt voor risico van de opdrachtgever. Verzending per post zal via gewone post plaatsvinden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

13. Door ELM aan de opdrachtgever verzonden documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) worden geacht door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd, tenzij de opdrachtgever binnen twee weken na de verzenddatum schriftelijk en ondubbelzinnig het tegendeel bericht.

14. Indien de honorering van ELM wordt berekend door de aan de opdracht bestede tijd te vermenigvuldigen met een tarief per tijdseenheid, wordt het tarief navenant aangepast bij een tussentijdse algemene wijziging van de tarieven zoals die door ELM worden gehanteerd.

15. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Indien de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds beëindigt, is de opdrachtgever gehouden aan ELM alle bedragen te betalen, welke haar tot het tijdstip van beëindiging voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten toekomen, vermeerderd met 10% van het nog niet ontvangen gedeelte van de opdrachtsom.

16. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever de wettelijke rente, verhoogd met 3%, verschuldigd is alsmede de buitengerechtelijke kosten welke gesteld worden op 15% van de hoofdsom en de werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten.

17. De opdrachtgever verbindt zich tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging daarvan, anders dan na schriftelijke toestemming van ELM, geen personen belast met de uitvoering van de opdracht, binnen een jaar nadat zij betrokken zijn geweest, in dienst te nemen of hen op een andere wijze in te schakelen.

18. Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en ELM is Nederlands recht van toepassing. ELM behoudt zich het recht voor geschillen ter beslechting voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Aanvullende ELM Voorwaarden met betrekking tot werkzaamheden uitgevoerd door de Luchtmeetdienst (hierna: LMD) van ELM

A. Algemeen

1. Op iedere overeenkomst waar de ELM Voorwaarden op van toepassing zijn, zijn deze voorwaarden, hierna te noemen "Aanvullende ELM Voorwaarden", eveneens van toepassing, voor zover de opdracht ziet op werkzaamheden uitgevoerd door de LMD van ELM. Deze voorwaarden hebben bij strijdigheid met andere algemene voorwaarden, dezelfde rangorde als de ELM Voorwaarden. Bij tegenstrijdigheid met de ELM Voorwaarden prevaleren deze Aanvullende ELM Voorwaarden.

B. Aanvullende voorwaarden specifiek voor de LMD van ELM

2. Alle prestaties die ten behoeve van de opdracht door ELM moeten worden geleverd en die niet zijn opgenomen in de overeenkomst worden beschouwd als extra werkzaamheden.

Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd na overleg met en voor rekening van de opdrachtgever.

Dit kan onder meer betreffen: graaf- en sloopwerk, het verwijderen en laten verwerken van verontreinigde grond, het verwijderen van obstakels, isolatiemateriaal en herstelwerkzaamheden e.d. evenals wachturen.

Onder wachturen wordt verstaan de tijd dat, door omstandigheden te wijten aan of voor risico van de opdrachtgever, ELM de betreffende werkzaamheden niet kan uitvoeren.

3. Indien bij de werkzaamheden blijkt dat er onoverkomelijke hindernissen in, op of boven de bodem voorkomen, zoals stenen, steenlagen, hout, kabels, leidingen en dergelijke behoudt ELM zich het recht voor de oorspronkelijke onderzoekswerkzaamheden te verleggen en in de onmiddellijke nabijheid de werkzaamheden opnieuw uit te voeren.

ELM is gehouden de opdrachtgever hierover te informeren. De eventueel hiermee gepaard gaande extra kosten worden door de opdrachtgever vergoed.

4. Indien tengevolge van de hindernissen schade voor ELM ontstaat, is de opdrachtgever gehouden die schade te vergoeden, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade redelijkerwijs door ELM voorkomen had kunnen worden.

5. ELM behoudt zich het recht voor om, indien er onvoorzien mogelijk schadelijke bodem- en of luchtverontreiniging wordt geconstateerd welke bedreigend is voor de gezondheid van de uitvoerenden, ondanks alle op dat moment ter plaatse beschikbare en gebruikelijke veiligheidsvoorzieningen, het werk te verlaten.

In onderling overleg zal worden bepaald op welke wijze de opdracht zal worden uitgevoerd en welke kosten-consequenties dit zal hebben, onverminderd het recht van ELM om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever of derden aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

C. Aanvullende voorwaarden specifiek voor milieu onderzoek niet op locatie

6. De LMD voert de werkzaamheden uit volgens de werkmethoden en met de apparatuur waarmee de werkzaamheden standaard worden uitgevoerd. In overleg met en voor risico van de opdrachtgever kan hiervan worden afgeweken. Werkzaamheden die niet aan de standaard kwaliteitsvereisten danwel de contractueel overeengekomen vereisten voldoen en waarbij wordt aangetoond dat de LMD tekortgeschoten is in de nakoming van haar verplichtingen, worden na overleg opnieuw door de LMD uitgevoerd. Een verzoek hiertoe dient door de opdrachtgever aan ELM te worden gericht binnen 14 dagen nadat het betreffende resultaat door ELM aan de opdrachtgever is verzonden dan wel daarvan redelijkerwijs heeft kennis kunnen nemen. In overleg tussen opdrachtgever en ELM zal een nieuw monster worden genomen.

7a. De stoffen en producten c.q. monstermaterialen die door of vanwege de opdrachtgever worden aangeboden voor onderzoek dienen door de opdrachtgever deugdelijk te worden verpakt en geconserveerd, en voorzien van duidelijke informatie met inachtneming van de toepasselijke normen en voorschriften.

7b. De opdrachtgever is verplicht gevaarlijke eigenschappen van de aangevoerde monstermaterialen aan ELM schriftelijk mede te delen en zo mogelijk de monstermaterialen, dan wel de verpakking daarvan, als gevaarlijk aan te merken. Bij verzuim van deze informatie- en waarschuwingsplicht is de opdrachtgever aansprakelijk voor elke schade aan personen en/of goederen als gevolg van deze eigenschappen.

7c. ELM is nimmer verantwoordelijk voor de kwaliteit en representativiteit van niet zelf aangeleverde, te onderzoeken, monsters noch voor werkzaamheden, condities en voorwaarden van een door de opdrachtgever voorgeschreven adviseur en/of (milieu)laboratorium.

7d. Alle door de opdrachtgever aan ELM, in het kader van de opdracht, ter beschikking gestelde monsters, documenten en alle andere gegevens berusten onder ELM. c.q. de LMD voor risico van de opdrachtgever.

7e. Opslag en behandeling geschieden volgens de standaard kwaliteitsnormen van ELM c.q. de LMD, tenzij sprake is van andersluidende schriftelijke instructies van de opdrachtgever.

7f. ELM c.q. de LMD is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van monsters, als dat niet aantoonbaar het gevolg is van toerekenbaar tekortschieten van ELM c.q. de LMD. ELM. c.q. de LMD zal de monsters verder naar eigen inzicht behandelen en verwerken ten behoeve van de overeengekomen werkzaamheden.

7g. De bewaartijd van de monsters is standaard 2 weken na ontvangst van het betreffende monster door de LMD, voorzover de houdbaarheid van de monsters dit toelaat. De bewaartijd kan in opdracht worden verlengd waarbij meerkosten in rekening worden gebracht.

8. Indien de honorering van ELM wordt berekend op basis van een eenheidstarief, wordt het tarief navenant aangepast bij een tussentijdse algemene wijziging van de eenheidstarieven (zoals die door ELM c.q. de LMD worden gehanteerd).