Het onstaan van ELM

ELM is in 2011 ontstaan na de verzelfstandiging van de Luchtmeetdienst van het Ingenieursbureau Royal Haskoning. Door niet alleen de meetapparatuur over te nemen, maar tevens de personeelsleden, is de volledige expertise van de luchtmeetdienst behouden.

Emissiemetingen op maat

Nieuwe productieprocessen, vergunningverlening, handhaving, interne ­kwaliteitscontrole, garantiebepalingen, bedrijfsmilieuplannen maar ook recente ontwikkelingen op het gebied van NOx-emissiehandel kunnen aanleiding ­geven tot onderzoek naar luchtemissies. Gezien het belang van goede en ­betrouwbare uitkomsten van dergelijke emissieonderzoeken is de kwaliteit van de uitgevoerde emissiemetingen in toenemende mate een vereiste maar ook een vanzelfsprekendheid. De consequenties van de uitkomsten van emissie­metingen kunnen immers groot zijn indien bijvoorbeeld moet worden getoetst aan emissie-eisen, afwegingen dienen te worden gemaakt voor doorvoering van emissiereducerende maatregelen.

ELM onderkent het belang van de kwaliteit van emissiemetingen. Om dit te ­onderstrepen is de Luchtmeetdienst van ELM geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) onder nummer L433 op basis van de nationaal en internationaal ­geaccepteerde norm EN-EN-ISO/IEC 17025:2017 (NEN-ISO/IEC 17025:2018).

Emissiemetingen

Emissies van bedrijven kunnen op verschillende manieren worden vastgesteld, waarbij veelal gebruik wordt gemaakt van emissiemetingen. De geaccrediteerde luchtmeetdienst heeft de ­beschikking over uitgebreide faciliteiten om de emissie van luchtveront­reinigende componenten vast te ­stellen. De luchtmeetdienst voert -onder accredidatienummerr L433 -  ­metingen uit naar een veelvoud aan componenten, zoals stikstofoxiden (NOx), koolmonoxide (CO), kooldioxide (CO2), zuurstof (O2), ­vluchtige koolwaterstoffen (CxHy), zwaveldioxide (SO2). Daarnaast kunnen ook de bemonsteringen naar HCl, HF, ­ammoniak, stof, zware ­metalen, dioxinen en PAK's onder accreditatie worden uitgevoerd. De genomen monsters worden geanalyseerd door een hiervoor geaccrediteerd extern laboratorium. Ook kan de luchtmeedienst metingen/bemonsteringen uitvoeren naar componenten die niet onder de accreditatie vallen. Hierbij worden natuurlijk wel dezelfde kwaliteitsmaatstaven gehanteerd. De metingen/bemonsteringen worden ondermeer uitgevoerd in het kader van het verkrijgen/handhaven van milieuvergunningen, AktiviteitenBesluit en de Nederlandse Emissie Richtlijn (NeR).

Garantie / verificatiemetingen                                                                                                                                          Ook kunnen garantiemetingen of verificatiemetingen worden uitgevoerd (veelal NOx of totaalkoolwaterstof metingen). Voor garantiemetingen kan hierbij worden gedacht aan verificatie van gegarandeerde emissies of verwijderingsrendementen van emissiereducerende installaties. Verificatiemetingen zijn bedoeld ter controle of calibratie van continue meetapparatuur, in het kader van NEN EN 14181, de zogenaamde KNB2 metingen (QAL2). De NOx en/of totaalkoolwaterstof metingen worden uitgevoerd volgens internationale normen (NEN-EN 14792 / NEN-EN 12619) waarvoor de luchtmeetdienst geaccrediteerd is onder nummer L433.

 

Arbo-, luchtkwaliteit- en bodemluchtmetingen

ELM heeft tevens brede expertise in het uitvoeren van werkplekmetingen, binnenluchtmetingen, bodemluchtmetingen en luchtkwaliteitsmetingen. Deze metingen hebben tot doel om aan te tonen of bijvoorbeeld aan de regels van het Arbo-besluit wordt voldaan. Ook in het kader van algemene veiligheid ­kunnen ­metingen nodig zijn (bijvoorbeeld het bewaken van de luchtkwaliteit bij saneringswerkzaam­heden).

De toegevoegde waarde van ELM

ELM werkt nauw samen met ingenieursbureau's/klanten in vrijwel alle industriële sectoren waardoor we weten waar het om gaat. Binnen bijvoorbeeld de fijnchemie, petrochemische, ­voedingsmiddelen-, metaal, ­kunststof en keramische industrie, maar ook binnen afvalbeheerinrichtingen en verbrandingsinstallaties heeft ELM dan ook een ruime ­ervaring opgebouwd. Door een brede kennis van bedrijven binnen verschillende industrietakken, begrijpt ELM wat belangrijk is voor uw bedrijf. Meedenken, ­creatieve inbreng, bruikbare oplos­singen en betrouwbaarheid zijn ­hierbij de sleutelwoorden.